Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās

NACE Rev2 kods: M.70

This division includes the provision of advice and assistance to businesses and other organisations on management issues, such as strategic and organisational planning; financial planning and budgeting; marketing objectives and policies; human resource policies, practices, and planning; production scheduling; and control planning.

Limit

It also includes the overseeing and managing of other units of the same company or enterprise, i.e. the activities of head offices.

Upper kategorijas

Subcategories

M.70.1: Centrālo biroju darbība
M.70.2: Vadības konsultāciju pakalpojumi

Kategorijas pašā līmenī

M.70: Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
M.71: Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
M.72: Zinātniskās pētniecības darbs
M.73: Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi
M.74: Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
M.75: Veterinārie pakalpojumi

Mainīt valodu

BG: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
CZ: Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
DA: Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning
DE: Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung
EE: Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine
EL: Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
EN: Activities of head offices; management consultancy activities
ES: Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
FI: Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
FR: Activités des sièges sociaux; conseil de gestion
HR: Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem
HU: Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
IT: Attività di sedi centrali; consulenza gestionale
LT: Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
LV: Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
MT: Attivitajiet ta' uffiċċji ċentrali; attivitajiet ta' konsulenza dwar ġestjoni
NL: Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
NO: Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning
PL: Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
PT: Actividades das sedes sociais; actividades de consultoria para a gestão
RO: Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
RU: Деятельность головных компаний; консультации по вопросам управления
SK: Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
SV: Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag
TR: İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri